medad va danesh amozha
kole sorati
medad zard topoli 1medad zard topoli
kole abi 1kole abi
medad rangi haye radafi
miki va medad 1miki va medad
adamak va adad
medad va ketab 1medad va ketab
jib medad 1jib medad
fazanavard va medad 1fazanavard va medad
pak pesar madreseyi