do medad ghermez va abi
medad va danesh amozha
medad zard topoli 1medad zard topoli
miki va medad 1miki va medad
medad va ketab 1medad va ketab
jib medad 1jib medad
fazanavard va medad 1fazanavard va medad
pak medad ha 1pak medad ha
pak medad va khatkesh